Algemene voorwaarden

Artikel 8 - Betaling

8.1       De betaling van Producten gebeurt online of, indien deze optie openstaat voor de Klant, na ontvangst van een factuur. RLB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik door de Klant van online betalingsmiddelen, behoudens in het geval van een opzettelijke fout of bedrog in hoofde van RLB. Elke betaling van Producten wordt geacht plaats te vinden op de zetel van RLB.

8.2     In geval van laattijdige betaling van een factuur door een Klant Consument, is RLB gerechtigd om vanaf de vervaldag een verwijlinterest in rekening te brengen van dag tot dag berekend op het openstaande factuurbedragen aan de wettelijke interestvoet, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten titel van buitengerechtelijke invorderingskosten berekend aan 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.

8.3     In geval van laattijdige betaling van een factuur door een Klant Niet – Consument, is RLB gerechtigd om vanaf de vervaldag een verwijlinterest in rekening te brengen van dag tot dag berekend op het openstaande factuurbedragen aan de bijzondere wettelijke interestvoet (W 02/08/02), evenals een forfaitaire schadevergoeding ten titel van buitengerechtelijke invorderingskosten berekend aan 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.

8.4     De laattijdige betaling van één factuur door een Klant, maakt alle facturen uitgeschreven ten aanzien van dezelfde Klant met onmiddellijke ingang opeisbaar. RLB heeft desgevallend het recht om van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang alle leveringen aan deze Klant op te schorten tot aanzuivering van alle vervallen en niet vervallen facturen.